Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go im. B. Pru­sa w Chełmie

Zmie­nia­my się dla Państwa

Od 1 wrze­śnia 2020r. Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go ist­nie­je w Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Ustawicznego.

Ogła­sza­my nabór
Zima 2021

Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce:
* kla­sa pierwsza
Szko­ła Policealna:
* tech­nik bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pracy
* flo­ry­sta
Kwa­li­fi­ka­cyj­ne Kur­sy Zawodowe:
* tech­nik foto­gra­fii i multimediów
* fryzjer
* tech­nik usług kosmetycznych
* tech­nik gór­nic­twa podziemnego
* krawiec

kurs maturalny
previous arrow
next arrow
Slider

Cze­ka­my na Ciebie! 

AKTUALNOŚCI

Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go im. B. Pru­sa w Cheł­mie informuje,że aktu­al­ny har­mo­no­gram zajęć dla słu­cha­czy Liceum, Szko­ły Poli­ce­al­nej oraz uczest­ni­ków Kwa­li­fi­ka­cyj­nych Kur­sów Zawo­do­wych dostęp­ny jest pod adresem:

plan.cku.chelm.pl

Kwa­li­fi­ka­cyj­ne Kur­sy Zawodowe
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Chełm
Szko­ła policealna
Liceum
kursy doskonalące
Kur­sy doskonalące
kurs maturalny
Kur­sy maturalne
Stro­na Inter­ne­to­wa CKZiU