Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go im. B. Pru­sa w Cheł­mie

Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go im. B. Pru­sa w Cheł­mie informuje,że aktu­al­ny har­mo­no­gram zajęć dla słu­cha­czy Liceum, Szko­ły Poli­ce­al­nej oraz uczest­ni­ków Kwa­li­fi­ka­cyj­nych Kur­sów Zawo­do­wych dostęp­ny jest pod adre­sem:

plan.cku.chelm.pl

Kwa­li­fi­ka­cyj­ne Kur­sy Zawo­do­we
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Chełm
Szko­ła poli­ce­al­na
Liceum
kursy doskonalące
Kur­sy dosko­na­lą­ce
kurs maturalny
Kur­sy matu­ral­ne
Stro­na Inter­ne­to­wa CKZiU