spedytor

Pod­ręcz­nik dla spe­dy­to­rów autor­stwa nauczy­cie­la CKU

spedytor

Pierw­sza z dwóch czę­ści pod­ręcz­ni­ka napi­sa­ne­go zgod­nie z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia w zawo­dach z 2017 roku, prze­zna­czo­ne­go do kształ­ce­nia w zawo­dzie tech­nik spe­dy­tor. Opi­sa­no w nim zagad­nie­nia zwią­za­ne z rodza­ja­mi trans­por­tu, zada­nia­mi trans­por­to­wy­mi dla spe­dy­to­ra, usłu­ga­mi trans­por­to­wy­mi, prze­pi­sa­mi praw­ny­mi doty­czą­cy­mi reali­za­cji usług trans­por­to­wych, rodza­ja­mi ładun­ków trans­por­to­wych oraz jed­nost­ka­mi trans­por­to­wy­mi. Na koń­cu każ­de­go roz­dzia­łu zamiesz­czo­no testy kon­tro­l­ne, umoż­li­wia­ją­ce ucznio­wi samo­oce­nę stop­nia opa­no­wa­nia mate­ria­łu.
Książ­ka jest prze­zna­czo­na dla uczniów kształ­cą­cych się w zawo­dzie tech­ni­ka spe­dy­to­ra oraz uczest­ni­ków kur­sów zawo­do­wych w zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji AU.31. Orga­ni­za­cja trans­por­tu oraz obsłu­ga klien­tów i kon­tra­hen­tów.
Nr ewi­den­cyj­ny w wyka­zie pod­ręcz­ni­ków MEN: 1.43.30/2018
Zachę­ca­my do lektury.