Kier­masz świąteczny

W dniu 15 grud­nia 2018r. w godzi­nach: 10:00 – 13:00 w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no kier­masz świąteczny.

Atrak­cje: