Stypendium szkolne 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm jak i w przypadku uczniów placówek niepublicznych będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych.

Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 2 września 2019 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 września 2019 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

 tj. 528,00 zł. netto na osobę w rodzinie.

!!!!!!     Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku   (tj. miesiąca sierpnia 2019 r.)

Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do słuchaczy pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Departamencie Edukacji i Sportu.