Przy­go­to­wa­nia do zimy w pra­cow­ni krawieckiej

Słu­chacz­ki Kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go Kur­su Zawo­do­we­go Kra­wiec: Pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie wyro­bów odzie­żo­wych w Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go nie cze­ka­ją aż zasko­czy je zima. Dla­te­go jesz­cze w paź­dzier­ni­ku w pra­cow­ni kra­wiec­kiej ruszy­ły zma­so­wa­ne dzia­ła­nia przy pro­duk­cji cza­pek. I nie są to zwy­czaj­ne czap­ki. Te two­rzo­ne przez słu­chacz­ki pod czuj­nym okiem instruk­to­rek powsta­ją od pod­staw, czy­li zaczy­na się od pomy­słu, dobo­ru mate­ria­łów, wykro­ju, poprzez szy­cie do mister­ne­go wykoń­cze­nia. W trud­nych cza­sach pan­de­mii tak barw­na i cie­ka­wa czap­ka z pew­no­ścią pozwo­li roz­we­se­lić i tchnąć nie­co nadziei w sza­rej rzeczywistości.