Zaję­cia w stu­diu fotograficznym

Foto­gra­fia od począt­ku ist­nie­nia była przede wszyst­kim sztu­ką umie­jęt­ne­go patrze­nia na ota­cza­ją­cy świat i utrwa­la­niem tego dla poko­leń, ale od kie­dy trium­fal­nie wkro­czy­ła w poczet sztuk pięk­nych sta­ła się swo­istym środ­kiem wyra­zu i prze­ka­zu. Takie­go wła­śnie środ­ka prze­ka­zu szu­ka­li słu­cha­cze Kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go Kur­su Zawo­do­we­go Tech­nik foto­gra­fii i mul­ti­me­diów Reje­stra­cja, obrób­ka i publi­ka­cja obra­zu. W sty­li­zo­wa­nej w pra­cow­ni sesji po obu stro­nach obiek­ty­wu sta­nę­li słu­cha­cze, wspar­cie sta­no­wi­ły słu­chacz­ki kie­run­ku Tech­nik Usług Kosme­tycz­nych, któ­re wyko­na­ły ten fil­mo­wy makijaż.