Zbiór­ka kar­my dla psów i kotów

Biblio­te­ka CKZiU w Cheł­mie zor­ga­ni­zo­wa­ła w paź­dzier­ni­ku 2020 r. zbiór­kę kar­my dla psów i kotów. Kar­ma w ilo­ści 70 kg zosta­ła prze­ka­za­na Sto­wa­rzy­sze­niu Chełm­skiej Stra­ży Ochro­ny Zwierząt.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my nauczy­cie­lom, słu­cha­czom i uczniom za zaan­ga­żo­wa­nie i oka­za­nie wiel­kie­go ser­ca potrze­bu­ją­cym zwierzakom.