Miesiąc: Luty 2021

  • PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE!

    W dniach 3 – 16 mar­ca 2021 r. w Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go w Cheł­mie, ul. Bato­re­go 1, odbę­dą się prób­ne egza­mi­ny matu­ral­ne, według załą­czo­ne­go har­mo­no­gra­mu oraz zgod­nie z wytycz­ny­mi epidemicznymi. Wytycz­ne doty­czą­ce prze­pro­wa­dza­nia prób­nych...