Bie­rze­my udzial w akcji Żonkile

CKZiU Chełm wzię­ło udział w akcji “Żół­te Żon­ki­le”. Akcja ta orga­ni­zo­wa­na jest przez Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN. Jej głów­nym celem jest pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat Powsta­nia w Get­cie Warszawskim.