Biblio­te­ka

Biblio­te­ka

Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Ustawicznego 

w Cheł­mie

Bato­re­go 1 /niski par­ter, sala nr 2/

„Czy­taj­my, bo czy­ta­nie jest dru­gim życiem”

Igna­cy Krasicki

W skład biblio­te­ki wchodzi

wypo­ży­czal­nia z czy­tel­nią oraz cen­trum multimedialne

z 3 trze­ma sta­no­wi­ska­mi komputerowymi.

Zbio­ry biblioteki

Obok tra­dy­cyj­nych zbio­rów: ksią­żek, pod­ręcz­ni­ków, bro­szur i pro­gra­mów naucza­nia, Biblio­te­ka Cen­trum gro­ma­dzi mate­ria­ły audio­wi­zu­al­ne, do któ­rych nale­żą kase­ty magne­to­wi­do­we, magne­to­fo­no­we, pły­ty kom­pak­to­we. Księ­go­zbiór biblio­te­ki wyno­si obec­nie ok. 5 tys. egz.

Godzi­ny pra­cy biblioteki

Ponie­dzia­łek – Śro­da 08:00 – 14:00

Czwar­tek – Pią­tek 09.00 – 18:00

Sobo­ta 08:00 – 14:00

Głów­ne cele biblio­te­ki to:

  1. Przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy do samo­dziel­ne­go wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji, samo­kształ­ce­nia oraz korzy­sta­nia z róż­ne­go rodza­ju zbio­rów na dal­szym eta­pie edukacji.
  2. Zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu infor­ma­cji na temat ist­nie­ją­cych w biblio­te­ce pozy­cji metodycznych.
  3. Wspie­ra­nie reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych szkoły.
  4. Pro­wa­dze­nie kom­pu­te­ro­wej bazy księgozbioru.
  5. Roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści słuchaczy.