Dekla­ra­cja dostępności

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z Oświad­cze­niem o dostęp­no­ści witryn wyda­wa­nych przez Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go w Chełmie.

To jest ofi­cjal­ne oświad­cze­nie o dostęp­no­ści (acces­si­bi­li­ty sta­te­ment) ser­wi­su Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej CKZiU Chełm.

Data usta­le­nia tek­stu Oświad­cze­nia: 10 maja 2016 roku
Data ostat­nio wpro­wa­dzo­nych zmian: 23 wrze­śnia 2020 roku

Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go w Cheł­mie zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z Usta­wa z dnia 4 kwiet­nia 2019 roku o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny inter­ne­to­wej: http://www.ckuchelm.pl/

Sta­tus pod wzglę­dem zgodności:

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 roku o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub włą­czeń wymie­nio­nych poniżej:

  • zamiesz­czo­ne infor­ma­cje są w posta­ci arty­ku­łów lub załącz­ni­ków, któ­re nie są dostęp­ne cyfro­wo w cało­ści bo zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne przed wej­ściem w życie usta­wy o dostęp­no­ści cyfrowej,

  • zamiesz­czo­ne infor­ma­cje w posta­ci załącz­ni­ków są w posta­ci ska­nów z uwa­gi na cha­rak­ter infor­ma­cji jaki jest nie­zbęd­ny do opu­bli­ko­wa­nia informacji,

  • fil­my zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły nie posia­da­ją napi­sów dla osób głuchoniemych,

  • zdję­cia z wyda­rzeń nie posia­da­ją peł­nych opi­sów alternatywnych.

Dostęp­na strona

  • Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją­cy wyłącz­nie z kla­wia­tu­ry mogą swo­bod­nie poru­szać się po ser­wi­sie za pomo­cą kla­wi­sza Tab + Enter

  • Lin­ki – tak­że te pro­wa­dzą­ce do ser­wi­sów zewnętrz­nych – w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści otwie­ra­ją się w tym samym oknie. Dzię­ki temu użyt­kow­nik ma peł­ną kon­tro­lę nad swo­ją przeglądarką.

  • Zadba­no o odpo­wied­ni kon­trast tek­stu dla tła. Dzię­ki temu mate­ria­ły osa­dzo­ne na stro­nie są czy­tel­ne tak­że dla osób sła­biej widzących.

  • Oso­by zamiesz­cza­ją­ce tek­sty na stro­nie dokła­da­ją sta­rań, aby były one zro­zu­mia­łe oraz for­ma­to­wa­ne w spo­sób zgod­ny z zasa­da­mi dostępności.

Przy­go­to­wa­nie oświad­cze­nia w spra­wie dostępności :

Niniej­sze oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia 23.09.2020 roku.

Meto­da przy­go­to­wa­nia oświadczenia:

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publiczny.

Infor­ma­cję zwrot­ne i dane kontaktowe:

W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt. Oso­bą kon­tak­to­wą jest Pan Tomasz Dąbrow­ski – adres ema­il: tda­brow@ckziuchelm.pl. Kon­tak­to­wać moż­na się tak­że dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu 82 563 1323. Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skar­gi na brak zapew­nie­nia dostępności.

Infor­ma­cje na temat procedury:

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, na przy­kład przez odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu itp. Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mobil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Jeże­li oso­ba, żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­my­wa­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, powin­na tak­że okre­ślić dogod­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej infor­ma­cji. Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym wno­szą­ce­go żąda­nie, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści cyfro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do infor­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot publicz­ny odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu do infor­ma­cji, wno­szą­cy żąda­nie może zło­żyć skar­gę w spra­wie zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mobil­nej. Po wyczer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Stro­na inter­ne­to­wa Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/

Dane tele­adre­so­we pod­mio­tu publicznego:

Adres: 22 – 100 Chełm, ul. Jagiel­loń­ska 29

Tel.: 82 563 13 23

E‑mail: sekretariat@ckziuchelm.pl

Stro­na inter­ne­to­wa: http://www.ckuchelm.pl

Dostęp­ność architektoniczna: 

Szko­ła nie jest przy­sto­so­wa­na dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Budyn­ki szko­ły nie posia­da­ją pod­jaz­du, miej­sca par­kin­go­we­go, wind, toa­let dosto­so­wa­nych na potrze­by osób niepełnosprawnych.

Infor­ma­cja o dostęp­no­ści tłu­ma­cza języ­ka migowego:

Szko­ła nie posia­da tłu­ma­cza języ­ka migowego.