Dekla­ra­cje – egzaminy

Egza­min matu­ral­ny 2021r.

Dekla­ra­cja dla:
(1) ucznia szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej lub arty­stycz­nej, któ­ry ukoń­czy szko­łę w roku szkol­nym 2020/2021 i w 2021 roku zamie­rza przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go;
(2) absol­wen­ta LO, tech­ni­kum lub szko­ły arty­stycz­nej, któ­ry ukoń­czył szko­łę do roku szkol­ne­go 2019/2020 włącz­nie i przy­stę­pu­je do egza­mi­nu matu­ral­ne­go po raz pierw­szy albo dekla­ru­je przy­stą­pie­nie do egza­mi­nu matu­ral­ne­go ponownie.

Dekla­ra­cja dla:
(1) absol­wen­ta LO, tech­ni­kum lub szko­ły arty­stycz­nej, któ­ry ukoń­czył szko­łę do roku szkol­ne­go 2019/2020 włącz­nie, któ­re­go macie­rzy­sta szko­ła zosta­ła zli­kwi­do­wa­na lub prze­kształ­co­na;
(2) absol­wen­ta uzu­peł­nia­ją­ce­go LO, któ­ry ukoń­czył szko­łę do roku szkol­ne­go 2012/2013 włącz­nie;
(3) absol­wen­ta liceum pro­fi­lo­wa­ne­go lub tech­ni­kum uzu­peł­nia­ją­ce­go dla mło­dzie­ży, któ­ry ukoń­czył szko­łę do roku szkol­ne­go 2013/2014 włącz­nie;
(4) oso­by, któ­ra posia­da świa­dec­two lub inny doku­ment – potwier­dza­ją­cy wykształ­ce­nie śred­nie – wyda­ny za gra­ni­cą, ale nie­upraw­nia­ją­cy do pod­ję­cia stu­diów w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej;
(5) absol­wen­ta ponad­pod­sta­wo­wej szko­ły śred­niej, któ­ry nie posia­da świa­dec­twa doj­rza­ło­ści uzy­ska­ne­go po zda­niu egza­mi­nu doj­rza­ło­ści;
(6) oso­by, któ­ra uzy­ska­ła (uzy­ska) świa­dec­two ukoń­cze­nia LO na pod­sta­wie egza­mi­nów eksternistycznych.

Dekla­ra­cja dla absol­wen­ta, któ­ry posia­da świa­dec­two doj­rza­ło­ści uzy­ska­ne po zda­niu egza­mi­nu doj­rza­ło­ści prze­pro­wa­dza­ne­go dla absol­wen­tów ponad­pod­sta­wo­wych szkół śred­nich (sprzed 2005 r.).

Egza­min zawo­do­wy 2021r.