Egza­min maturalny

MATURA 2021 MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE 

Każ­dy zda­ją­cy powi­nien mieć na egza­mi­nie z każ­de­go przed­mio­tu dłu­go­pis (lub pió­ro) z czar­nym tuszem (atra­men­tem) prze­zna­czo­ny do zapi­sy­wa­nia roz­wią­zań (odpo­wie­dzi).1) Rysun­ki – jeże­li trze­ba je wyko­nać – zda­ją­cy wyko­nu­ją dłu­go­pi­sem. Nie wyko­nu­je się rysun­ków ołów­kiem.

Pozo­sta­łe mate­ria­ły i przy­bo­ry pomoc­ni­cze według przed­mio­tów egzaminacyjnych:

Przed­miot

Przy­bo­ry i mate­ria­ły pomocnicze

Obo­wiąz­ko­wo / fakultatywnie

Zapew­nia

język pol­ski

słow­nik orto­gra­ficz­ny, słow­nik popraw­nej pol­sz­czy­zny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obo­wiąz­ko­wo

szko­ła

mate­ma­ty­ka

linij­ka

obo­wiąz­ko­wo

zda­ją­cy

cyr­kiel

obo­wiąz­ko­wo

zda­ją­cy

kal­ku­la­tor pro­sty2)

obo­wiąz­ko­wo

zda­ją­cy

Wybra­ne wzo­ry matematyczne

obo­wiąz­ko­wo

szko­ła

histo­ria

lupa

fakul­ta­tyw­nie

zda­ją­cy

infor­ma­ty­ka

kal­ku­la­tor pro­sty2)

obo­wiąz­ko­wo

zda­ją­cy

  • Nie­do­zwo­lo­ne jest korzy­sta­nie z dłu­go­pi­sów zmywalnych/ścieralnych.
  • Kal­ku­la­tor pro­sty – jest to kal­ku­la­tor, któ­ry umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie tyl­ko doda­wa­nia, odej­mo­wa­nia, mno­że­nia, dzie­le­nia, ewen­tu­al­nie obli­cza­nie pro­cen­tów lub pier­wiast­ków kwa­dra­to­wych z liczb.

Har­mo­no­gram egza­mi­nów matu­ral­nych w CKZiU maj 2021