Egza­mi­ny zawodowe

SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ

KL. 2BHP / SEMESTR III

W ter­mi­nie do dnia 15 wrze­śnia 2020 r. powin­ni złożyć 

dekla­ra­cje przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu zawodowego, 

któ­ry odbę­dzie się w stycz­niu 2021 r.

Nie­przy­stą­pie­nie do egza­mi­nu zawo­do­we­go ozna­czać będzie 

brak moż­li­wo­ści uzyskania 

świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły policealnej

(art. 44za ust. 3 usta­wy o sys­te­mie oświaty)

Har­mo­no­gram – sty­czeń 2021