Infor­ma­cje o szkole

Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go im. B. Prusa

jest szko­łą publicz­ną, utwo­rzo­ną dnia 18 czerw­ca 1996r. na pod­sta­wie aktu zało­ży­ciel­skie­go pla­ców­ki publicz­nej, nada­nej przez Kura­to­ra Oświa­ty w Chełmie.

CKU jest jedy­ną pla­ców­ką tego typu w powie­cie chełm­skim. Począt­ko­wo sie­dzi­bą szko­ły był budy­nek Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych i III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Cheł­mie przy uli­cy Sien­kie­wi­cza 22. Od wrze­śnia 1999 roku sie­dzi­ba CKU mie­ści­ła się w budyn­ku przy uli­cy Kole­jo­wej, w daw­nej filii Szko­ły Pod­sta­wo­wej Nr 2. Od wrze­śnia 2004 r. Cen­trum znaj­du­je się przy ul. Ste­fa­na Bato­re­go 1.

NASZA MISJA

Pro­wa­dze­nie sze­ro­kie­go zakre­su dzia­łań edu­ka­cyj­nych, dzię­ki któ­rym słu­cha­cze mogą zdo­by­wać wie­dzę i umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­ce spro­stać wyzwa­niom doro­słe­go życia, zapew­nie­nie dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nych zajęć we wła­ści­wie wypo­sa­żo­nych gma­chu szko­ły, two­rze­nie „ducha part­ner­stwa” mię­dzy słu­cha­cza­mi i kadrą nauczy­ciel­ską, mię­dzy spo­łecz­no­ścią lokal­ną i szkol­ną, wspie­ra­nie poglą­du, że kształ­ce­nia jest pro­ce­sem trwa­ją­cym całe życie.

NASZE ZADANIA

Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go reali­zu­je cele i zada­nia okre­ślo­ne w usta­wie z dnia 7 wrze­śnia 1991 roku oraz w roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 20 paź­dzier­ni­ka 1992 roku. Do zadań Cen­trum nale­ży w szczególności:

  • kształ­ce­nie, dokształ­ca­nie i dosko­na­le­nie osób doro­słych w for­mach szkol­nych i pozaszkolnych,
  • reali­zo­wa­nie zadań zwią­za­nych z przy­zna­wa­niem tytu­łów kwa­li­fi­ka­cyj­nych zgod­nie z odręb­ny­mi przepisami,
  • opra­co­wy­wa­nie i wyda­wa­nie skryp­tów, porad­ni­ków oraz mate­ria­łów meto­dycz­nych dla potrzeb słuchaczy,
  • dosko­na­le­nie metod pra­cy dydak­tycz­nej i wycho­waw­czej w zakre­sie kształ­ce­nia dorosłych,
  • udzie­la­nie orga­ni­za­to­rom oświa­ty doro­słych pomo­cy orga­ni­za­cyj­nej, meto­dycz­nej i dydaktycznej,
  • współ­pra­ca z orga­ni­za­to­ra­mi oświa­ty w kra­ju i za granicą,
  • współ­pra­ca z urzę­da­mi pra­cy i zakła­da­mi pra­cy w zakre­sie rekwa­li­fi­ka­cji kadr.