Informacje o szkole

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa

jest szkołą publiczną, utworzoną dnia 18 czerwca 1996r. na podstawie aktu założycielskiego placówki publicznej, nadanej przez Kuratora Oświaty w Chełmie.

CKU jest jedyną placówką tego typu w powiecie chełmskim. Początkowo siedzibą szkoły był budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie przy ulicy Sienkiewicza 22. Od września 1999 roku siedziba CKU mieściła się w budynku przy ulicy Kolejowej, w dawnej filii Szkoły Podstawowej Nr 2. Od września 2004 r. Centrum znajduje się przy ul. Stefana Batorego 1.

NASZA MISJA

prowadzenie szerokiego zakresu działań edukacyjnych, dzięki którym słuchacze mogą zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia, zapewnienie dobrze zorganizowanych zajęć we właściwie wyposażonych gmachu szkoły, tworzenie „ducha partnerstwa” między słuchaczami i kadrą nauczycielską, między społecznością lokalną i szkolną, wspieranie poglądu, że kształcenia jest procesem trwającym całe życie.

NASZE ZADANIA

Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 roku. Do zadań Centrum należy w szczególności:

  • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  • realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy,
  • doskonalenie metod pracy dydaktycznej i wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych,
  • udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej,
  • współpraca z organizatorami oświaty w kraju i za granicą,
  • współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.