Kadra

Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Ustawicznego

w Cheł­mie

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

WYKAZ NAUCZYCIELI CKZiU 

2020/2021

1. Brze­ziń­ska Bar­ba­ra – przed­mio­ty zawo­do­we odzieżowe

2. Celiń­ska Agniesz­ka – przed­mio­ty zawo­do­we gastronomiczne

3. Chom­czyń­ska Ane­ta – przed­mio­ty zawo­do­we fryzjerskie

4. Dąbrow­ska-Czer­niej Mag­da­le­na – przed­mio­ty zawo­do­we kosmetyczne

5. Frąc Kry­sty­na – przed­mio­ty zawo­do­we odzieżowe

6. Grze­siuk Mar­ta – język angielski

7. Jego­row Doro­ta – matematyka

8. Jusz­czak Joan­na – przed­mio­ty zawo­do­we gastronomiczne

9. Kar­gul Prze­my­sław – przed­mio­ty zawo­do­we fotograficzne

10. Kosi­niec Mar­ta – biblioteka

11. Lalik Agniesz­ka – histo­ria i spo­łe­czeń­stwo, wie­dza o społeczeństwie

12. Mazu­rek Anna – biblioteka

13. Pro­chac­ka-Male­ta Aga­ta – przed­mio­ty zawo­do­we bhp

14. Raczyń­ska Jolan­ta – przed­mio­ty ekonomiczne

15. Radzię­ciak-Kowal­czuk Ewa – język angielski

16. Seme­niuk Jacek – geografia

17. Szu­ry­ga Iwo­na – przed­mio­ty zawo­do­we informatyczne

18. Szy­na­ka Robert – język polski

19. Wiliń­ska Marze­na – przed­mio­ty zawo­do­we fryzjerskie

20. Winiar­ska Agniesz­ka – bio­lo­gia, che­mia, fizyka

21. Woj­cie­chow­ska-Kaspe­rek Justy­na – matematyka

22. Wor­lic­ka-Kądzie­la Rena­ta – przed­mio­ty zawo­do­we fryzjerskie