Kon­takt

Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go w Chełmie

Sie­dzi­ba kształ­ce­nia dorosłych

ul. Ste­fa­na Bato­re­go 1, 22 – 100 Chełm
tel. 82 563 – 12-85
ema­il: ckuchelm@interia.pl, sekretariat@cku.chelm.pl

www.ckziuchelm.pl

Godzi­ny pra­cy sekretariatu:
ponie­dzia­łek: nieczynne
wto­rek: 7:30 – 15:30
śro­da: 7:30 – 15:30
czwar­tek: 8:30 – 16:30
pią­tek: 9:00 – 17:00
sobo­ta: 7:30 – 15:30
nie­dzie­la: nieczynne

Kon­takt z Nami
Kon­takt
nazwi­sko
imię