Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są formą kształcenia umożliwiającą zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum lub szkole policealnej. Skierowane do osób powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się na kurs za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Bezpłatna nauka
Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się bezpłatnie.

Kwalifikacje

Zawody podzielone na części nazwane kwalifikacjami. Np. na zawód technika rachunkowości składają się dwie kwalifikacje:EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, EKA.07 Prowadzenie rachunkowości, a na technika bhp jedna: BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Zgodnie z nową podstawą programową zawody mogą składać się z 1 lub 2 kwalifikacji.

Elektryk
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Fryzjer
Wykonywanie usług fryzjerskich
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Ślusarz
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Krawiec
Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
Kucharz
Przygotowanie i wydawanie dań
MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych
Górnik eksploatacji podziemnej
Eksploatacja podziemna złóż
KKZ Ochrona osób i mienia
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Ochrona osób i mienia
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających
Użytkowanie obrabiarek skrawających
AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Technik fotografii i multimediów
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i
Technik informatyk
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
AU.36. Prowadzenie rachunkowości
Technik rachunkowości
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Spedytor
Technik spedytor
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Florysta
Technik logistyk
Obsługa magazynów
Technik eksploatacji portów i terminali
Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Sprzedawca
Prowadzenie sprzedaży