Kwa­li­fi­ka­cyj­ne Kur­sy Zawodowe

Kwa­li­fi­ka­cyj­ne kur­sy zawo­do­we są for­mą kształ­ce­nia umoż­li­wia­ją­cą zdo­by­cie zawo­du na pozio­mie szko­ły zawo­do­wej lub tech­ni­kum. W trak­cie nauki moż­na rów­no­cze­śnie uczyć się w liceum lub szko­le poli­ce­al­nej. Skie­ro­wa­ne do osób powy­żej 16 roku życia. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą zapi­sać się na kurs za pisem­ną zgo­dą rodzi­ców lub praw­nych opiekunów.

Bez­płat­na nauka
Zaję­cia na kwa­li­fi­ka­cyj­nych kur­sach zawo­do­wych odby­wa­ją się bezpłatnie.

Kwa­li­fi­ka­cje

Zawo­dy podzie­lo­ne na czę­ści nazwa­ne kwa­li­fi­ka­cja­mi. Np. na zawód tech­ni­ka rachun­ko­wo­ści skła­da­ją się dwie kwalifikacje:EKA.05 Pro­wa­dze­nie spraw kadro­wo-pła­co­wych i gospo­dar­ki finan­so­wej jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych, EKA.07 Pro­wa­dze­nie rachun­ko­wo­ści, a na tech­ni­ka bhp jed­na: BPO.01 Zarzą­dza­nie bez­pie­czeń­stwem w śro­do­wi­sku pracy.

Zgod­nie z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą zawo­dy mogą skła­dać się z 1 lub 2 kwalifikacji.

Elek­tryk
Mon­taż, uru­cha­mia­nie i kon­ser­wa­cja insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych
Fry­zjer
Wyko­ny­wa­nie usług fryzjerskich 
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Ślu­sarz
Wyko­ny­wa­nie i napra­wa ele­men­tów maszyn, urzą­dzeń i narzędzi
AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Kra­wiec
Pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie wyro­bów odzieżowych
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
Kucharz
Przy­go­to­wa­nie i wyda­wa­nie dań
MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych
Gór­nik eks­plo­ata­cji pod­ziem­nej
Eks­plo­ata­cja pod­ziem­na złóż
KKZ Ochrona osób i mienia
Tech­nik ochro­ny fizycz­nej osób i mie­nia
Ochro­na osób i mienia
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Ope­ra­tor obra­bia­rek skra­wa­ją­cych
Użyt­ko­wa­nie obra­bia­rek skrawających
AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Tech­nik foto­gra­fii i mul­ti­me­diów
Reje­stra­cja, obrób­ka i publi­ka­cja obrazu
Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i
Tech­nik infor­ma­tyk
Two­rze­nie i admi­ni­stro­wa­nie stro­na­mi i apli­ka­cja­mi inter­ne­to­wy­mi oraz baza­mi danych
AU.36. Prowadzenie rachunkowości
Tech­nik rachun­ko­wo­ści
Pro­wa­dze­nie spraw kadro­wo-pła­co­wych i gospo­dar­ki finan­so­wej jed­no­stek organizacyjnych
Spedytor
Tech­nik spe­dy­tor
Orga­ni­za­cja trans­por­tu oraz obsłu­ga klien­tów i kontrahentów
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Flo­ry­sta
Tech­nik logi­styk
Obsłu­ga magazynów
Tech­nik eks­plo­ata­cji por­tów i ter­mi­na­li
Obsłu­ga podróż­nych w por­tach i terminalach
Sprze­daw­ca
Pro­wa­dze­nie sprzedaży