Ofer­ta dla instytucji

WYNAJĘCIE SAL

Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go w Cheł­mie znaj­du­je się w odle­gło­ści nie wię­cej niż 2 km od Dwor­ca Głów­ne­go PKP i przy­stan­ków PKS/BUS/MPK.

Sale szko­le­nio­we mogą być udo­stęp­nia­ne przez 7 dni w tygo­dniu od godz. 8.00 do 20.00

SALE SZKOLENIOWE

Dostęp­ność sal szko­le­nio­wych jest do uzgod­nie­nia z orga­ni­za­to­rem szko­le­nia, z moż­li­wo­ścią ich wyko­rzy­sta­nia co naj­mniej na 30 minut przed roz­po­czę­ciem szko­le­nia. Szko­ła dys­po­nu­je 4 pra­cow­nia­mi kom­pu­te­ro­wy­mi (2 x po 10 sta­no­wisk, 1 x 15 sta­no­wisk i 1x 24 sta­no­wi­ska uczniow­skie) oraz 12 sala­mi dydak­tycz­ny­mi (w tym 2 x aule na 100 osób) z dostę­pem do inter­ne­tu bezprzewodowego.

W każ­dej sali znaj­du­ją się:

  • ławki/stoliki uczniow­skie,
  • biur­ko dla wykładowcy,
  • ekran pro­jek­cyj­ny.

Dodat­ko­we wypo­sa­że­nie może sta­no­wić lap­top i pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny oraz flipchart.

W każ­dej sali ist­nie­je moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia punk­tu gastro­no­micz­ne­go na poczę­stu­nek kawowy.

Pla­ców­ka zapew­ni oso­bę odpo­wie­dzial­ną za zain­sta­lo­wa­nie i dzia­ła­nie sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go przez cały czas trwa­nia szkolenia.

Przed salą szko­le­nio­wą umoż­li­wia­my zor­ga­ni­zo­wa­nie miej­sca, gdzie dostęp­ne będą:

  • lista obec­no­ści
  • mate­ria­ły szko­le­nio­we i doku­men­ty do wypeł­nie­nia któ­rych zobo­wią­za­ni są uczest­ni­cy szkoleń.

WIZUALIZACJA

CKU zamiesz­cza infor­ma­cję o orga­ni­zo­wa­niu szko­le­nia przy wej­ściu do budyn­ku oraz zapew­nia ozna­ko­wa­nie dro­gi pro­wa­dzą­cej do sali, w któ­rej odby­wa­ją się zajęcia.

CKU roz­wie­sza pla­ka­ty przy wej­ściu do szko­ły oraz w każ­dej sali szko­le­nio­wej na każ­dym szkoleniu.

Ist­nie­je tak­że moż­li­wość zamiesz­cze­nia sto­sow­nych ogło­szeń na stro­nie inter­ne­to­wej www.cku.chelm.pl