Oferta szkoleniowa

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Szkolenia dedykowane – szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb!!!

Szkolenia dedykowane kierowane są do firm i organizacji, które chcą się rozwijać, wzmacniać swoją pozycję rynkową, potrzebują indywidualnego podejścia.

Aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe Państwa firmy lub organizacji:

 • dostosowujemy zakres tematyczny, plan szkolenia, termin szkolenia do oczekiwań Klientów,
 • modyfikujemy zagadnienia tematyczne,
 • tworzymy indywidualne programy szkoleniowe,
 • przygotowujemy materiały szkoleniowe pozwalające rozwiązywać realne zadania merytoryczne,
 • realizujemy szkolenia uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników,

zakres, program, dobór wykładowców i formuła szkolenia całkowicie zależy od indywidualnych preferencji szkolonej firmy/organizacji.

W ramach szkoleń dedykowanych możliwa jest organizacja zarówno większych konferencji jak i kameralnych seminariów, szkoleń kilkugodzinnych i kilkudniowych, a także szkoleń cyklicznych.

Dla Państwa wygody:

 • miejsce i czas szkolenia możemy w elastyczny sposób dostosować do Państwa wymogów,
 • nieodpłatnie zapewniamy sprzęt szkoleniowy (m.in. komputery, projektor, flipchart).

SZKOLENIA ZAWODOWE

Zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (30 godzin)
 • Organizacja i prowadzenie małego biznesu (25 godzin)
 • Tworzenie stron internetowych (30 godzin)
 • Grafika komputerowa (30 godzin)
 • Członek służby informacyjnej na imprezie masowej (19 godzin)
 • Obsługa sprzętu biurowego z modułem Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej (45 godzin)
 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin)
 • Dzienny opiekun (160 godzin)
 • Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godzin)
 • Agent celny (90 godzin)
 • Przedstawiciel handlowy (40 godzin)
 • Prowadzenie sklepów internetowych (45 godzin)
 • Kursy maturalne (50 godzin)
 • Kurs doskonalący dla pracowników ochrony (40 godzin)

Liczba godzin jest orientacyjna.

SZKOLENIA WPROWADZAJĄCE

Jest to typ szkoleń, które są przygotowywane szczególnie z myślą o nowych pracownikach danej firmy. Pozwalają na szybkie wdrożenie nowych pracowników, dzięki czemu mogą oni czuć się komfortowo, aktywnie uczestniczyć w życiu i rozwoju firmy oraz lepiej poznać i realizować jej cele.

Grupa docelowa:

 • Nowo zatrudnieni pracownicy większych i mniejszych firm, przedsiębiorstw i instytucji
 • Kadra zarządzająca firm i przedsiębiorstw, która odpowiada za pracowników niższego szczebla

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP to szkolenia, które dostarczają konkretnej, fachowej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia zawierają zestaw przykładów z codziennego życia firmy popartych odpowiednimi przepisami prawnymi. Przygotowane dla różnych grup stanowiskowych szkolenia, pozwalają na uzyskanie zaświadczenia o odbyciu okresowego szkolenia bhp.

Grupa docelowa:

 • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • Pracownicy administracyjno-biurowi
 • Inni, niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp

SZKOLENIA Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Jest to typ szkoleń, które dostarczają wiedzy na temat umiejętności interpersonalnych, ważnych w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenia przygotowane są tak, aby nie tylko przekazać wiedzę na temat konkretnych umiejętności (m.in. zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, walki ze stresem, asertywności, negocjacji), ale również, by dać Użytkownikowi możliwość przećwiczenia ich w różnych sytuacjach i w ten sposób modelowania właściwych postaw.

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzając firm i przedsiębiorstw
 • Pracownicy niższego szczebla
 • Osoby indywidualne, które chcą doskonalić swoje kompetencje interpersonalne

Metody wykorzystywane przez nas na szkoleniach to:

 • dyskusje moderowane,
 • prezentacje,
 • kwestionariusze,
 • studia przypadków (case studies),
 • aktywne formy ruchowe – gry i zabawy,
 • filmy video oraz ćwiczenia z kamerą,
 • ćwiczenia zespołowe.

PRAKTYKI I STAŻE

Słuchacze szkół dla dorosłych mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnie z kierunkiem kształcenia. Zachęcamy zainteresowanych do umożliwienia naszym słuchaczom odbywania praktyki w Państwa przedsiębiorstwach.

W chwili obecnej nasi słuchacze mogą odbywać praktykę zawodową

w zawodach:

 • technik administracji
 • technik bhp
 • technik spedytor
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik informatyk
 • technik usług gastronomicznych
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik geodeta

Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchacza podczas praktyki zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu.

Zadaniem praktyki zawodowej jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego , w tym również w okresie ferii i wakacji. Zasadniczo czas trwania praktyki wynosi 4 tygodnie podczas jednego semestru szkolnego.

Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowę zawarta pomiędzy szkołą i właściwym pracodawcą.

Odbycie i pozytywne zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia danego semestru i ukończenia całego cyklu nauki.