Ofer­ta szkoleniowa

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Szko­le­nia dedy­ko­wa­ne – szko­le­nia dosto­so­wa­ne do Pań­stwa potrzeb!!!

Szko­le­nia dedy­ko­wa­ne kie­ro­wa­ne są do firm i orga­ni­za­cji, któ­re chcą się roz­wi­jać, wzmac­niać swo­ją pozy­cję ryn­ko­wą, potrze­bu­ją indy­wi­du­al­ne­go podejścia.

Aby w peł­ni odpo­wie­dzieć na potrze­by szko­le­nio­we Pań­stwa fir­my lub organizacji:

 • dosto­so­wu­je­my zakres tema­tycz­ny, plan szko­le­nia, ter­min szko­le­nia do ocze­ki­wań Klientów,
 • mody­fi­ku­je­my zagad­nie­nia tematyczne,
 • two­rzy­my indy­wi­du­al­ne pro­gra­my szkoleniowe,
 • przy­go­to­wu­je­my mate­ria­ły szko­le­nio­we pozwa­la­ją­ce roz­wią­zy­wać real­ne zada­nia merytoryczne,
 • reali­zu­je­my szko­le­nia uwzględ­nia­ją­ce indy­wi­du­al­ne potrze­by uczestników,

zakres, pro­gram, dobór wykła­dow­ców i for­mu­ła szko­le­nia cał­ko­wi­cie zale­ży od indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji szko­lo­nej firmy/organizacji.

W ramach szko­leń dedy­ko­wa­nych moż­li­wa jest orga­ni­za­cja zarów­no więk­szych kon­fe­ren­cji jak i kame­ral­nych semi­na­riów, szko­leń kil­ku­go­dzin­nych i kil­ku­dnio­wych, a tak­że szko­leń cyklicznych.

Dla Pań­stwa wygody:

 • miej­sce i czas szko­le­nia może­my w ela­stycz­ny spo­sób dosto­so­wać do Pań­stwa wymogów,
 • nie­od­płat­nie zapew­nia­my sprzęt szko­le­nio­wy (m.in. kom­pu­te­ry, pro­jek­tor, flipchart).

SZKOLENIA ZAWODOWE

Zaję­cia pozasz­kol­ne mają­ce na celu uzy­ska­nie, uzu­peł­nie­nie lub dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych lub ogól­nych potrzeb­nych do wyko­ny­wa­nia pra­cy, w tym umie­jęt­no­ści poszu­ki­wa­nia zatrudnienia.

 • Sprze­daw­ca z obsłu­gą kom­pu­te­ra i kasy fiskal­nej (30 godzin)
 • Orga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie małe­go biz­ne­su (25 godzin)
 • Two­rze­nie stron inter­ne­to­wych (30 godzin)
 • Gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa (30 godzin)
 • Czło­nek służ­by infor­ma­cyj­nej na impre­zie maso­wej (19 godzin)
 • Obsłu­ga sprzę­tu biu­ro­we­go z modu­łem Kodek­su Postę­po­wa­nia Admi­ni­stra­cyj­ne­go i Instruk­cji Kan­ce­la­ryj­nej (45 godzin)
 • Opie­kun w żłob­ku lub klu­bie dzie­cię­cym (280 godzin)
 • Dzien­ny opie­kun (160 godzin)
 • Wolon­ta­riusz w żłob­ku lub klu­bie dzie­cię­cym (40 godzin)
 • Agent cel­ny (90 godzin)
 • Przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy (40 godzin)
 • Pro­wa­dze­nie skle­pów inter­ne­to­wych (45 godzin)
 • Kur­sy matu­ral­ne (50 godzin)
 • Kurs dosko­na­lą­cy dla pra­cow­ni­ków ochro­ny (40 godzin)

Licz­ba godzin jest orientacyjna.

SZKOLENIA WPROWADZAJĄCE

Jest to typ szko­leń, któ­re są przy­go­to­wy­wa­ne szcze­gól­nie z myślą o nowych pra­cow­ni­kach danej fir­my. Pozwa­la­ją na szyb­kie wdro­że­nie nowych pra­cow­ni­ków, dzię­ki cze­mu mogą oni czuć się kom­for­to­wo, aktyw­nie uczest­ni­czyć w życiu i roz­wo­ju fir­my oraz lepiej poznać i reali­zo­wać jej cele.

Gru­pa docelowa:

 • Nowo zatrud­nie­ni pra­cow­ni­cy więk­szych i mniej­szych firm, przed­się­biorstw i instytucji
 • Kadra zarzą­dza­ją­ca firm i przed­się­biorstw, któ­ra odpo­wia­da za pra­cow­ni­ków niż­sze­go szczebla

SZKOLENIA BHP

Szko­le­nia BHP to szko­le­nia, któ­re dostar­cza­ją kon­kret­nej, facho­wej wie­dzy na temat bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy. Szko­le­nia zawie­ra­ją zestaw przy­kła­dów z codzien­ne­go życia fir­my popar­tych odpo­wied­ni­mi prze­pi­sa­mi praw­ny­mi. Przy­go­to­wa­ne dla róż­nych grup sta­no­wi­sko­wych szko­le­nia, pozwa­la­ją na uzy­ska­nie zaświad­cze­nia o odby­ciu okre­so­we­go szko­le­nia bhp.

Gru­pa docelowa:

 • Pra­co­daw­cy i inne oso­by kie­ru­ją­ce pracownikami
 • Pra­cow­ni­cy zatrud­nie­ni na sta­no­wi­skach robotniczych
 • Pra­cow­ni­cy inżynieryjno-techniczni
 • Pra­cow­ni­cy administracyjno-biurowi
 • Inni, nie­wy­mie­nie­ni powy­żej, któ­rych cha­rak­ter pra­cy wią­że się z nara­że­niem na czyn­ni­ki szko­dli­we lub nie­bez­piecz­ne dla zdro­wia albo z odpo­wie­dzial­no­ścią w zakre­sie bhp

SZKOLENIA Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Jest to typ szko­leń, któ­re dostar­cza­ją wie­dzy na temat umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych, waż­nych w życiu zawo­do­wym i pry­wat­nym. Szko­le­nia przy­go­to­wa­ne są tak, aby nie tyl­ko prze­ka­zać wie­dzę na temat kon­kret­nych umie­jęt­no­ści (m.in. zarzą­dza­nia sobą w cza­sie, komu­ni­ka­cji inter­per­so­nal­nej, wal­ki ze stre­sem, aser­tyw­no­ści, nego­cja­cji), ale rów­nież, by dać Użyt­kow­ni­ko­wi moż­li­wość prze­ćwi­cze­nia ich w róż­nych sytu­acjach i w ten spo­sób mode­lo­wa­nia wła­ści­wych postaw.

Gru­pa docelowa:

 • Kadra zarzą­dza­jąc firm i przedsiębiorstw
 • Pra­cow­ni­cy niż­sze­go szczebla
 • Oso­by indy­wi­du­al­ne, któ­re chcą dosko­na­lić swo­je kom­pe­ten­cje interpersonalne

Meto­dy wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas na szko­le­niach to:

 • dys­ku­sje moderowane,
 • pre­zen­ta­cje,
 • kwe­stio­na­riu­sze,
 • stu­dia przy­pad­ków (case studies),
 • aktyw­ne for­my rucho­we – gry i zabawy,
 • fil­my video oraz ćwi­cze­nia z kamerą,
 • ćwi­cze­nia zespołowe.

PRAKTYKI I STAŻE

Słu­cha­cze szkół dla doro­słych mają obo­wią­zek odby­cia prak­ty­ki zawo­do­wej zgod­nie z kie­run­kiem kształ­ce­nia. Zachę­ca­my zain­te­re­so­wa­nych do umoż­li­wie­nia naszym słu­cha­czom odby­wa­nia prak­ty­ki w Pań­stwa przedsiębiorstwach.

W chwi­li obec­nej nasi słu­cha­cze mogą odby­wać prak­ty­kę zawodową

w zawo­dach:

 • tech­nik administracji
 • tech­nik bhp
 • tech­nik spedytor
 • tech­nik eks­plo­ata­cji por­tów i terminali
 • tech­nik informatyk
 • tech­nik usług gastronomicznych
 • tech­nik ochro­ny fizycz­nej osób i mienia
 • tech­nik geodeta

Zakres wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści naby­tych przez słu­cha­cza pod­czas prak­ty­ki zawo­do­wej oraz jej wymiar okre­śla pro­gram naucza­nia dla dane­go zawodu.

Zada­niem prak­ty­ki zawo­do­wej jest połą­cze­nie teo­re­tycz­nych wia­do­mo­ści z przed­mio­tów zawo­do­wych naucza­nych w szko­le z umie­jęt­no­ścia­mi prak­tycz­ny­mi w rze­czy­wi­stych warun­kach pracy.

Prak­ty­ki zawo­do­we mogą być reali­zo­wa­ne w cią­gu całe­go roku szkol­ne­go , w tym rów­nież w okre­sie ferii i waka­cji. Zasad­ni­czo czas trwa­nia prak­ty­ki wyno­si 4 tygo­dnie pod­czas jed­ne­go seme­stru szkolnego.

Prak­ty­ka zawo­do­wa reali­zo­wa­na jest w opar­ciu o umo­wę zawar­ta pomię­dzy szko­łą i wła­ści­wym pracodawcą.

Odby­cie i pozy­tyw­ne zali­cze­nie przez słu­cha­cza prak­ty­ki zawo­do­wej jest warun­kiem koniecz­nym do zali­cze­nia dane­go seme­stru i ukoń­cze­nia całe­go cyklu nauki.