Rekru­ta­cja

W roku szkol­nym 2020/2021 pro­wa­dzi­my nabór do nastę­pu­ją­cych oddziałów:
 • wypeł­nio­ny druk podania
 • świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły (ory­gi­nał, odpis lub kopia potwier­dzo­na notarialnie)
 • 1 zdję­cie
 • zaświad­cze­nie od leka­rza medy­cy­ny pracy
 • dowód oso­bi­sty (do wglądu)
 • tech­nik bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pracy
 • wypeł­nio­ny druk podania
 • świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły śred­niej (ory­gi­nał, odpis lub kopia potwier­dzo­na notarialnie)
 • 3 zdję­cia
 • zaświad­cze­nie od leka­rza medy­cy­ny pracy
 • dowód oso­bi­sty (do wglądu)
 • wypeł­nio­ny druk podania
 • świa­dec­two ukoń­cze­nia gimnazjum/szkoły podstawowej
 • zaświad­cze­nie o wyni­kach z egza­mi­nu gimnazjalnego/egzaminu po ósmej klasie
 • 3 zdję­cia
 • dowód oso­bi­sty (do wglądu)
 • świa­dec­twa pro­mo­cyj­ne z innych szkół (w przy­pad­ku słu­cha­czy ubie­ga­ją­cych się o przy­ję­cie na seme­stry różne)