Szko­ła policealna

Szko­ła poli­ce­al­na to szko­ła, w któ­rej zdo­bę­dziesz prak­tycz­ną wie­dzę i pożą­da­ny na ryn­ku zawód.
W naszej pla­ców­ce wszyst­kie pro­po­no­wa­ne zawody/kierunki odpo­wia­da­ją zapo­trze­bo­wa­niom ryn­ku pra­cy.
Dzię­ki temu będzie moż­na odna­leźć się na dro­dze zawodowej.

technik administracji
Tech­nik administracji
technik bhp
Tech­nik bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pracy
Tech­nik usług kosmetycznych